Tạo điều kiện thuận lợi thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3846/BGDĐT-GDTX năm 2018 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục thường xuyên.

 

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư, thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học(TTNNTH), mở rộng mạng lưới quy mô TTNNTH;

  • Nâng cao chất lượng dạy học; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên của các TTNNTH;

  • Hoàn thành các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Đề án “Dạy học và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân 2017 - 2025”, triển khai nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng”;

  • Tăng cường thanh tra, kiểm tra những sai phạm trong việc tổ chức, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định.

Xem chi tiết Công văn 3846/BGDĐT-GDTX được ban hành ngày 28/8/2018.

Gởi câu hỏi

291

Văn bản liên quan