Tất cả các lệnh thanh toán điện tử song phương phải ký chữ ký số

Tất cả các lệnh thanh toán điện tử song phương phải ký chữ ký số
Lan Anh

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 100/QĐ-BHXH ban hành Quy trình nghiệp vụ thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các hệ thống Ngân hàng thương mại.

Theo Quyết định 100, việc áp dụng chữ ký số trong thanh toán điện tử song phương (TTĐTSP) giữa cơ quan BHXH và hệ thống NHTM được thực hiện như sau:

  • Tất cả các lệnh TTĐTSP chuyển từ cơ quan BHXH đến hệ thống NHTM và lệnh TTĐTSP từ hệ thống NHTM đến cơ quan BHXH đều phải ký chữ ký số;

  • NHTM chỉ thực hiện lệnh thanh toán do cơ quan BHXH chuyển đến sau khi kiểm tra, đối chiếu xác thực chữ ký số của cơ quan BHXH là đúng; ngược lại, cơ quan BHXH chỉ thực hiện xử lý các lệnh thanh toán nhận từ hệ thống NHTM sau khi kiểm tra, đối chiếu xác thực chữ ký số của NHTM là đúng.

Lưu ý, các giao dịch TTĐTSP phải thủ các nguyên tắc quy định tại Luật giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật liên quan.

Xem chi tiết tại Quyết định 100/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 17/01/2020.

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan