TCTD chỉ được giải thể khi có khả năng thanh toán hết nợ

Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giấy phép văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

 

Theo đó, về nguyên tắc khi thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản của TCTD thì:

  • TCTD phải xác định khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trước và trong quá trình thanh lý tài sản, giải thể và thu hồi Giấy phép;

  • Ngân hàng Nhà nước chỉ chấp thuận giải thể khi TCTD có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

  • Trường hợp phát hiện TCTD không có khả năng thanh toán nợ trong quá trình giám sát thanh lý tài sản thì Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt thanh lý và thực hiện phá sản TCTD đó.

Xem thêm Thông tư 24/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2018, thay thế các quy định tại Thông tư 34/2011/TT-NHNN và Điều 7 Thông tư 29/2015/TT-NHNN.

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan