Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra tỉnh
Bảo Ngọc

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra tỉnh như sau:

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh) thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan cấp sở; UBND cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước; đơn vị khác do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Trong quá trình tiến hành thanh tra, Thanh tra tỉnh xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan cấp sở, UBND cấp huyện và doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của UBND cấp huyện.

Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định 59/2019/NĐ-CP .

(Phần in đậm là nội dung mới so với quy định trước đây)

Thông tư 07/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan