Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi

Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi
Ty Na

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Theo đó, thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

  • Nội dung công việc gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc;

  • Phân loại khó khăn gồm: các công việc chưa tính trong định mức, điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh;

  • Các công việc chưa tính trong định mức là các công việc không được tính hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ và thiết bị trong định mức này;

  • Số lượng công lao động gồm số lượng, cơ cấu thành phần lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của công việc;

  • Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu, đơn vị tính là công nhóm/đơn vịsản phẩm. Đối với những công việc bình thường, một công làm việc tính là 8 giờ;

  • Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị.

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 15/12/2020.

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan