Thanh toán tiền chênh lệch nhà ở công vụ vào tiền lương

Thông tư 124/2016/TT – BTC hướng dẫn về thanh toán tiền chênh lệch nhà ở công vụ đối với tiền thuê nhà ở thương mại cao hơn số tiền thuê do người thuê phải trả.

 

Theo đó, người thuê phải trả tiền thuê nhà không vượt quá 10% tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê và thủ tục thanh toán phần chênh lệch còn lại được thực hiện như sau:

  • Căn cứ quyết định về việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý cán bộ thuê nhà ở công vụ có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà ở công vụ để xác định số tiền thuê phải trả và phần chênh lệch giữa số tiền thuê và số tiền phải trả.
  • Số tiền ngân sách nhà nước chi trả cho phần chênh lệch đưa vào dự toán chi tiêu hàng năm của đơn vị.
  • Theo dự toán được phê duyệt, cơ quan quản lý cán bộ sẽ thực hiện chi trả phần tiền chênh lệch hàng tháng phù hợp với thời điểm thanh toán tiền lương theo quy định.

Thông tư 124/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/9/2016.

Gởi câu hỏi

503

Văn bản liên quan