Thay đổi danh sách thôn, xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn

Thay đổi danh sách thôn, xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Quyết định 103/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, Quyết định 103/QĐ-TTg đã bổ sung danh sách thôn, buôn, xóm, bản, làng,… (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn, đổi tên và công bố danh sách các thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau:

  • Bổ sung 67 thôn đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chia tách, thành lập mới;

  • Điều chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn đã được phê duyệt theo Quyết định 582/QĐ-TTg nhưng do nay sáp nhập, chia tách, thành lập mới;

  • Phê duyệt 104 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của Quyết định 582/QĐ-TTg.

Lưu ý, các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III được bổ sung, điều chỉnh được hưởng các chính sách hiện hành từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết danh sách bổ sung, điều chỉnh tại Quyết định 103/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22/01/2019.

Gởi câu hỏi

527

Văn bản liên quan