Thay đổi mức đóng các loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thay đổi mức đóng các loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, tại Thông tư 75, Bộ Tài chính đã bãi bỏ Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC và ban hành biểu phí mới trong công tác ATVSTP, đồng thời quy định mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm từ ngày 12/8/2020 như sau:

  • Kể từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC;

  • Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí theo quy định tại Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư 75/2020/TT-BTC cũng quy định, từ ngày 01/10/2020, trường hợp tổ chức thu phí là ĐVSNCL hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 30% liền phí thu được vào NSNN theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành. (Theo Thông tư 279/2016/TT-BTC thì được trích lại 80%).

Chi tiết xem tại Thông tư 75/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 12/8/2020.

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan