Thêm 11 mẫu VB kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thêm 11 mẫu VB kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Thủy Phú

Ngày 01/12/2017, Ban chấp hành Trung ương ký Quyết định 688-QĐ-UBKTTW bổ sung thêm một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cụ thể:

 

 • Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Đảng (Mẫu 4E, 4e);

 • Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát hoặc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát (Mẫu 8A, 8a);

 • Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo Đoàn kiểm tra, giám sát (Mẫu 8B, 8b);

 • Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát (Mẫu 8C, 8c);

 • Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt Đảng (Mẫu 9A, 9a);

 • Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt Đảng (Mẫu 9B, 9b);

 • Quyết định hủy bỏ văn bản (Mẫu 9C, 9c);

 • Quyết định kiểm tra (Mẫu 10A);

 • Kế hoạch kiểm tra (Mẫu 10B);

 • Báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu 10C);

 • Báo cáo Bộ Chính trị/Ban Bí thư… về kết quả kiểm tra (Mẫu 10D).

Quyết định 688-QĐ-UBKTTW có hiệu lực từ ngày ký ban hành và có hiệu lực thi hành cùng với Quyết định 359-QĐ-UBKTTW ngày 09/11/2016.

Gởi câu hỏi

349

Văn bản liên quan