Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
Diễm My

Ngày 20/4/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo đó, thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ được quy định như sau:

- Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ tối đa là 03 tháng.

Trường hợp vụ việc giám định các thiết bị, máy móc, công nghệ mới, phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Thời hạn giám định này có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa theo quy định trên.

Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

- Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ:

+ Lý do cho người trưng cầu giám định;

+ Thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan