Thời hạn gửi báo cáo định kỳ Chương trình công tác của Chính phủ

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ quy định chế độ thông tin, báo cáo trong Chương trình công tác của Chính phủ.

 

Theo đó, báo cáo định kỳ tổng hợp về tình hình công tác, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ được gửi đến Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan vào các khoảng thời gian như sau:

  • Báo cáo tháng gửi chậm nhất vào ngày 25 hằng tháng;
  • Báo cáo quý gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng của cuối quý;
  • Báo cáo 06 tháng gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 hằng năm;
  • Báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 hằng năm.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định các nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 138/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2016, thay thế Nghị định 08/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

299

Văn bản liên quan