Thời hạn gửi báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn gửi báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Bích Hoa

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.

 

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước, công ty mẹ, tổng công ty nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách về Kiểm toán nhà nước vào các mốc thời gian sau đây:

  • Kết thúc năm tài chính, các đơn vị lập và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến Kiểm toán nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

  • Các trường hợp có quy định khác về thời điểm lập, phát hành Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thực hiện gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cho Kiểm toán nhà nước sau thời điểm lập và phát hành theo các quy định riêng.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN có hiệu lực từ 31/10/2019.

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan