Thời hạn nộp hồ sơ, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án vốn Nhà nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

 

Theo đó, thời hạn tối đa để nộp hồ sơ quyết toán (bao gồm cả kiểm toán) và thẩm tra phê duyệt quyết toán được quy định như sau:

  • Dự án quan trọng quốc gia: Thời hạn nộp là 09 tháng và thời gian thẩm tra, phê duyệt là 07 tháng;
  • Dự án nhóm A: Thời hạn nộp là 09 tháng và thời gian thẩm tra, phê duyệt là 04 tháng;
  • Dự án nhóm B: Thời hạn nộp là 06 tháng và thời gian thẩm tra, phê duyệt là 02 tháng;
  • Dự án nhóm C: Thời hạn nộp là 03 tháng và thời gian thẩm tra, phê duyệt là 01 tháng.

Như vậy, so với quy định hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ và thời gian thẩm tra, phê duyệt dự án hoàn thành đã được rút ngắn lại. 

Xem thêm các quy định về quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016, bãi bỏ Quyết định 1195/QĐ-BNN-TC ngày 06/6/2011.

Gởi câu hỏi

592

Văn bản liên quan