Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn báo cáo quyết toán năm 2017

Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn báo cáo quyết toán năm 2017
Thủy Phú

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định về lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm, xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm đối với các khoản ngân sách Nhà nước.

 

Theo đó, đơn vị sử dụng ngân sách lập và gửi báo cáo quyết toán năm cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp, cơ quan tài chính cùng cấp như sau:

  • Báo cáo quyết toán năm (phục vụ xét duyệt, đối chiếu, kiểm tra số liệu) và thông báo quyết toán năm: Thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;
    Riêng năm 2017 thì thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTCThông tư 185/2010/TT-BTC;

  • Báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc gia (nếu có): Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia;

  • Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (nếu có): Lập theo mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 137.

Xem thêm Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017.

Gởi câu hỏi

1,650

Văn bản liên quan