Thông tư 24: Các phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Thông tư 24: Các phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí
Thu Ba

Ngày 18/9/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí.

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí như sau:

  • Đối tượng đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí là các thân, vỉa chứa dầu khí;

  • Tài nguyên, trữ lượng dầu khí được tính theo phương pháp thể tích (thông thường, theo mô hình mô phỏng địa chất 3D, mật độ trữ lượng, tương tự), động thái thủy động lực học mỏ (cân bằng vật chất và mô phỏng khai thác) và các phương pháp khác tùy thuộc mức độ tài liệu hiện có. Trong đó:

    • Phương pháp thể tích thông thường áp dụng cho tất cả các trường hợp; Mô hình mô phỏng địa chất 3D cho các mỏ đã và đang phát triển; Cân bằng vật chất cho các mỏ đang khai thác;

    • Các phương pháp khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể nhưng khi áp dụng cần có lập luận.

Lưu ý: Kết quả tính theo các phương pháp phải được phân tích so sánh, đối chiếu.

Đồng thời, tài nguyên, trữ lượng dầu khí và các hợp phần của chúng phải được tính riêng cho từng loại sản phẩm đối với từng thân, vỉa chứa, từng loại đá chứa và đánh giá khả năng để đưa các đối tượng đã được tính trữ lượng vào khai thác.

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 06/11/2020.

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan