Thông tư 95/2020/TT-BTC: Tin đồn có liên quan là cơ sở giám sát giao dịch chứng khoán

Thông tư 95/2020/TT-BTC: Tin đồn có liên quan là cơ sở giám sát giao dịch chứng khoán
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, ban hành ngày 16/11/2020.

Cụ thể, tại Điều 6 Thông tư 95/2020/TT-BTC quy định phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cụ thể như sau:

- Giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn:

  • Báo cáo giám sát của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, thành viên giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

  • Báo cáo của các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

  • Báo cáo, thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán;

  • Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến giao dịch chứng khoán;

  • Các nguồn thông tin khác.

- Căn cứ báo cáo, thông tin trên, dữ liệu giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam,… phân tích, làm rõ các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- …

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 95/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan