Thứ tự ưu tiên đầu tư trong chương trình mục tiêu công nghệ thông tin

Thứ tự ưu tiên đầu tư trong chương trình mục tiêu công nghệ thông tin
Lê Hải

Bộ Truyền thông và Thông tin vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, thứ tự ưu tiên đầu tư trong Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 được quy định như sau:

  • Đầu tư đối với nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP); các thành phần cơ bản của LGSP theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BTTTT;

  • Đầu tư đối với nội dung xây dựng và cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Mẫu đề cương của các nội dung này thực hiện theo Phụ lục 02 kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BTTT;

  • Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở giải quyết thủ tục hành chính, kho dữ liệu tổng hợp, thống kê báo cáo dùng chung cho cấp Bộ cấp tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 11/02/2019.

Gởi câu hỏi

300

Văn bản liên quan