Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong cơ quan nhà nước

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong cơ quan nhà nước
Thủy Phú

Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng, thay thế Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

 

Theo đó, người đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đối với các trường hợp sau:

  • Đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi NSNN: Thẩm quyền bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị;

  • Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng NSNN có tổ chức bộ máy kế toán: Thẩm quyền bổ nhiệm là:
    • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
    • Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Chủ tịch UBND cấp huyện. Trường hợp này, cơ quan nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.
    • Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.

Chi tiết hồ sơ bổ nhiệm xem tại Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Gởi câu hỏi

389

Văn bản liên quan