Thủ tục thanh toán dự án BT bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng

Thủ tục thanh toán dự án BT bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng
Thanh Lâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

 

Theo đó, UBND tỉnh sẽ căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật và đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cam kết bằng văn bản với Nhà đầu tư về việc dùng quỹ đất để thanh toán dự án BT; sau đó giao cho các cơ quan chức năng địa phương và Nhà đầu tư thực hiện như sau:

  • Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  • Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, số tiền giải phóng mặt bằng sau khi được phê duyệt sẽ được tính vào giá trị của hợp đồng BT; không tính chi phí lãi vay huy động vốn vào dự án BT đối với khoản kinh phí này;

  • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/10/2019.

Gởi câu hỏi

372

Văn bản liên quan