Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải rắn

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải rắn
Thùy Trâm

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 41/CT-TTg Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

  • Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải;

  • Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trong quý I năm 2022, trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia;

  • Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; trước mắt tập trung rà soát, sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;

  • ...

Chi tiết xem tại Chỉ thị 41/CT-TTg, ban hành ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan