Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
Nguyễn Trinh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. Cụ thể như sau:

  • Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 247.344 biên chế;

  • Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế;

  • Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế;

  • Biên chế công chức dự phòng: 552 biên chế.

Xem chi tiết tại: Quyết định 1499/QĐ-TTg có hiệu lực từ 03/10/2020.

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan