Tiến độ thực hiện thiết lập khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái

Tiến độ thực hiện thiết lập khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn 4415/BQP-TM về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, Công văn 4415/BQP-TM ấn định cụ thể tiến độ thực hiện việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ như sau:

  • Khảo sát, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương: Từ tháng 07/2020 đến tháng 11/2020;

  • Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp căn cứ lập dự toán: Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020;

  • Tổ chức tập huấn (trực tuyến): Từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2021;

  • Các đơn bị triển khai nhiệm vụ, gửi số liệu theo mẫu về Ban Chỉ đạo (qua Cục Bản đồ): Từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2021;

  • Tổng hợp số liệu, kiểm tra, xác minh (nếu thấy cần thiết), tích hợp trong CSDL bản đồ: Từ tháng 02/2021 đến tháng 04/2021;

  • Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng: Trong tháng 04/2021.

Chi tiết xem tại Công văn 4415/BQP-TM, ban hành ngày 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan