Tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX

Tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX
Nguyễn Trinh

Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được ban hành ngày 09/3/2020.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  • Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới;

  • Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan;

  • Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng ngành kế hoạch và đầu tư thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ Trung ương đến địa phương;

Chi tiết xem tại Kết luận 70-KL/TW có hiệu lực từ ngày 09/3/2020.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

129

Văn bản liên quan