Tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ từ 01/10/2020

Tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ từ 01/10/2020
Lê Hải

Ngày 30/09/2020, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Theo đó, từ ngày 01/10/2020, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế như sau:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm. (Trước ngày 01/10/2020 là 5,0%/năm)

  • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm. (Trước ngày 01/10/2020 là 6,0%/năm)

Chi tiết xem tại Quyết định 1730/QĐ-NHNN có hiệu lực ngày  01/10/2020, thay thế Quyết định 920/QĐ-NHNN.

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan