Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực công thương

Theo Thông tư 30/2016/TT-BCT, để được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp lĩnh vực công thương, cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm phải đáp ứng tiêu chuẩn sau:

 

  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên;
  • Trực tiếp làm công tác chuyên môn lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.
  • Có nguyện vọng được bổ nhiệm làm giám định viên.

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Công thương do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn, lập 01 bộ hồ sơ gửi và đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương do Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm.

Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan