Tiêu chuẩn dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1731/QĐ-KTNN về Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

 

Theo đó, Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước còn phải đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn dưới đây:

  • Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên nhà nước;
  • Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch kiểm toán viên nhà nước sẽ đảm nhiệm;
  • Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên nhà nước dự kiến thi;
  • Được thủ trưởng đơn vị đang quản lý trực tiếp cử tham dự kỳ thi.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

Quyết đinh 1731/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/10/2016.

Gởi câu hỏi

539

Văn bản liên quan