Tiêu chuẩn làm cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước

Ngày 14/8/2017, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ký Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên KTNN.

 

Theo đó, tiêu chuẩn và điều kiện để cá nhân trở thành cộng tác viên KTNN như sau:

Tiêu chuẩn:

  • Có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan; không có tiền án, tiền sự;
  • Có trình độ, kỹ năng chuyên môn cao phù hợp yêu cầu công việc của KTNN;
  • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm liên tục;
  • Bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề liên quan đến công việc của KTNN.

Điều kiện:

  • Cộng tác viên không thuộc biên chế và hợp đồng lao động của KTNN. Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ không vi phạm pháp luật.
  • Cộng tác viên tham gia kiểm toán không thuộc trường hợp:
    • Không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán theo quy định tại Điều 28 Luật KTNN và;
    • Tham gia tư vấn cho đơn vị được kiểm toán hoặc công việc khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 28/9/2017. 

Gởi câu hỏi

274

Văn bản liên quan