Tiêu chuẩn về độ tuổi được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiêu chuẩn về độ tuổi được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Nguyễn Trinh

Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Hướng dẫn 36-HD/BTCTW, về tuổi ứng cử tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 05/2021, nam sinh từ tháng 08/1963, nữ sinh từ tháng 07/1968 trở lại đây.

Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2014 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Chi tiết xem thêm tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW, ban hành ngày 20/01/2021.

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan