Tổ chức tập huấn và giảng dạy BLHS 2015 và Nghị quyết 41

Đây là nội dung kế hoạch của TANDTC tại Quyết định 151/QĐ-TANDTC về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015) đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong TAND.

 

Theo đó, để tuyên truyền, phổ biến BLHS 2015, TAND tối cao đưa ra Kế hoạch thực hiện như sau:

  • Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai, thi hành BLHS 2015Nghị quyết 41;
  • Tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu và hoạt động khác có liên quan đến tổ chức, thi hành BLHS 2015 và Nghị quyết 41;
  • Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu giảng dạy của Học viện Tòa án phù hợp với quy định BLHS 2015; tổ chức giảng dạy, tập huấn về BLHS 2015 và Nghị quyết 41.

Học viện Tòa án có trách nhiệm đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành BLHS 2015 và Nghị quyết 41 trên trang Thông tin điện tử của Học viện Tòa án (hoặc trích dẫn nguồn từ website của TANDTC).

Xem chi tiết Kế hoạch tại Quyết định 151/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 09/8/2017.

Gởi câu hỏi

771

Văn bản liên quan