Tổ chức thu phí SHCN chỉ được để lại 50% số phí thu được để trang trải

Tổ chức thu phí SHCN chỉ được để lại 50% số phí thu được để trang trải
Nguyễn Trinh

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành ngày 04/5/2020.

Cụ thể, theo Thông tư này, từ ngày 01/7/2020, tổ chức thu phí chỉ được phép để lại 50% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 50% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Hiện nay, theo Thông tư 263/2016/TT-BTC thì tổ chức thu phí được để lại 85% (tám mươi năm phần trăm) số tiền phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước, để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Thông tư 31/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan