Tổ hợp tác được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ như hợp tác xã

Tổ hợp tác được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ như hợp tác xã
Lê Hải

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Văn bản được Chính phủ ban hành ngày 10/10/2019.

 

Theo quy định tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP, tổ hợp tác sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước như các hợp tác xã; ngoài quyền lợi này, tổ hợp tác còn có các quyền được quy định tại Điều 5 Nghị định 77 như sau:

  • Tổ hợp tác có tên riêng;

  • Tự do hoạt động, kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

  • Hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân để mở rộng hoạt động, sản xuất, kinh doanh;

  • Thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

  • Xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định của Nghị định 77/2019/NĐ-CP, Điều 508 Bộ luật Dân sự và pháp luật khác có liên quan;

  • Quyền khác theo quy định của hợp đồng hợp tác, Bộ luật Dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

Gởi câu hỏi

633

Văn bản liên quan