Tổng thu và chi ngân sách trung ương năm 2018

Tổng thu và chi ngân sách trung ương năm 2018
Ly Ly

Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 quy định:

 

  • Tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng;
  • Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng. Trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết 50, trong giai đoạn 2018-2020, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện:

  • Bổ sung cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT) từ phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành;
  • Bố trí 30% còn lại cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự ATGT, mua sắm tập trung phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ.
    Đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an địa phương có nguồn thu khó khăn chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Xem chi tiết Nghị quyết 50/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2017.

Gởi câu hỏi

333

Văn bản liên quan