Trách nhiệm chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ CNTT

Trách nhiệm chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ CNTT
Lê Hải

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 23/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định, chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất yêu cầu và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ với các nội dung chính sau:

  • Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng;

  • Phương pháp, công cụ, quy trình và vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao;...;

  • Các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao;

  • Các yêu cầu khác về chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 25/10/2020.

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan