Triển khai sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc trước 31/12/2024

Triển khai sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc trước 31/12/2024
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 2168/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, ban hành ngày 26/10/2020.

Theo đó, để triển khai Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung nhiệm vụ cụ thể, gồm: 

  • Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 87/2020/NĐ-CP; 

  • Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 87/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan;

  • Triển khai xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;

  • Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trong đó, đối với nhiệm vụ triển khai xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Cục Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được xây dựng, hoàn thiện, vận hành trên toàn quốc trước ngày 31/12/2024.

Xem chi tiết tại Quyết định 2168/QĐ-BTP, ban hành ngày 26/10/2020.

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan