Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
Thùy Trâm

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 126/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính .

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:

  • Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, BHXH Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Trung ương; Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị tại địa phương;

  • Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật qua các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;

  • Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật;

  • Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và cán bộ, công chức trực tiếp công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

  • Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, cơ quan tổ chức khác có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 126/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan