Trình tự, thủ tục thi hành quyết định giải quyết phá sản của Tòa án

Trình tự, thủ tục thi hành quyết định giải quyết phá sản của Tòa án
Duy Thịnh

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành án (THA) quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

 

Theo đó, trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được thông báo thụ lý đơn phá sản của Tòa án, cơ quan THA dân sự ra Quyết định tạm đình chỉ THA về tài sản của doanh nghiệp; trừ trường hợp bản án, quyết định bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động.

Trường hợp Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản thì trong 05 ngày từ ngày nhận được quyết định của Tòa án, cơ quan THA ra quyết định tạm đình chỉ và quyết định tiếp tục THA theo Khoản 1 Điều 37 và Khoản 3 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự.

Nếu Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, nhưng sau đó đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và đình chỉ phục hồi kinh doanh thì trong 05 ngày từ ngày nhận được quyết định của Tòa án, cơ quan THA dân sự thu hồi quyết định đình chỉ THA và ra quyết định tiếp tục THA.

Xem thêm tại Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Gởi câu hỏi

731

Văn bản liên quan