Trong năm 2020, sẽ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025

Trong năm 2020, sẽ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 333/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng.

Theo đó, sau khi nghe các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban thường vụ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo, phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận:

  • Đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

  • Thống nhất với Kế hoạch tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, trong đó không có nội dung phát động tin nhắn ủng hộ như các năm trước đây;

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 trước khi tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc;

  • Đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTBXH về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 trong năm 2020. Văn phòng Chính phủ khẩn trương lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem chi tiết tại Thông báo 333/TB-VPCP ban hành ngày 16/09/2020.

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan