Trường hợp hãng HK không chịu chi phí liên quan hành khách bị từ chối nhập cảnh

Trường hợp hãng HK không chịu chi phí liên quan hành khách bị từ chối nhập cảnh
Thùy Trâm

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, khoản 36 Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT (bổ sung Điều 57 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT) quy định hãng hàng không phải chịu mọi chi phí liên quan đến hành khách bị từ chối nhập cảnh, trừ trường hợp: Hành khách mang quốc tịch nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam, sau đó xuất cảnh để đi nước thứ ba nhưng bị từ chối nhập cảnh và buộc trở lại Việt Nam, hãng hàng không chịu trách nhiệm vận chuyển hành khách này trở lại Việt Nam, bàn giao cho Công an cửa khẩu và hãng hàng không phối hợp với Công an cửa khẩu xác minh hành trình, thông tin nhân thân, quốc tịch của hành khách để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 41/2020/TT-BGTVT so với quy định hiện hành tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT)

Ngoài ra, đối với trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh tại nước ngoài về Việt Nam, hãng hàng không có trách nhiệm phối hợp với nhà chức trách có thẩm quyền của nước sở tại để có giấy tờ về nhân thân của hành khách đó nhằm mục đích vận chuyển hành khách.

Xem chi tiết tại: Thông tư 41/2020/TT-BGTVT, sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan