Trường quân sự Hà Nội và TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng QPAN

Trường quân sự Hà Nội và TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng QPAN
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định hằng năm, Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy cung cấp, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 và tương đương đối tượng 3, chức sắc, chức việc tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn năm sau, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt vào tháng 7; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Riêng đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN thành phố chỉ đạo trường quân sự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 139/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan