Từ 01/9, hồ sơ phát hành trái phiếu của DN phải có hợp đồng mua trái phiếu

Từ 01/9, hồ sơ phát hành trái phiếu của DN phải có hợp đồng mua trái phiếu
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, kể từ 01/9/2020, hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bao gồm:

  • Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

  • Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

  • Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;

  • Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;

  • Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);

  • Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu. (Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP thì không cần Hợp đồng mua trái phiếu)

Chi tiết xem tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/9/2020.

Gởi câu hỏi

329

Văn bản liên quan