Từ 12/12, phát thanh viên hạng I áp dụng hệ số lương từ 5,75 đến 7,55

Từ 12/12, phát thanh viên hạng I áp dụng hệ số lương từ 5,75 đến 7,55
Thùy Trâm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Điều 5 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT quy định áp dụng bảng lương đối với viên chức là phát thanh viên thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

  • Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có 6 bậc, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

  • Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

  • Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  • Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Chi tiết xem tại Thông tư 30/2020/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 12/12/2020.

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan