Từ 21/9/2020, thẩm định SGK được tổ chức nhiều nhất 02 đợt trong năm

Từ 21/9/2020, thẩm định SGK được tổ chức nhiều nhất 02 đợt trong năm
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thì từ ngày 21/9/2020, BGDĐT sẽ tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định sách giáo khoa nhiều nhất 02 đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản mẫu sách giáo khoa được thẩm định nhiều nhất 02 vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 ngày.

Đối với trường hợp chưa đáp ứng các quy định tại Điều 17 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT thì hồ sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa trong hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 21/9/2020.

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan