Từ 28/4/2020, chấm dứt ngay tình trạng không có Thanh tra Sở GDĐT

Từ 28/4/2020, chấm dứt ngay tình trạng không có Thanh tra Sở GDĐT
Lan Anh

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học.

Theo đó, để công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo:

  • Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở; bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngạch thanh tra theo quy định;

  • Chấm dứt tình trạng không có Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

  • Chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trong đó tập trung vào việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên…;

Xem thêm tại: Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT có hiệu lực từ 28/4/2020.

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan