UBND cấp tỉnh phải báo cáo BTNMT về các vùng đất ngập nước 03 năm 01 lần

UBND cấp tỉnh phải báo cáo BTNMT về các vùng đất ngập nước 03 năm 01 lần
Lê Vy

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 07/2020/TT-BTNMT quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Cụ thể, Thông tư 07/2020/TT-BTNMT quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước theo Mẫu đề cương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng một trong các phương thức: trực tiếp; dịch vụ bưu chính; hệ thống thư điện tử; hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Bộ TNMT.

Trong đó, báo cáo được thực hiện bằng 01 trong 02 hình thức: báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, đóng dáu theo quy định; báo cáo bằng văn bản điện tử, có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, đóng dấu theo quy định và được gửi định kỳ 03 năm một lần. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 07/2020/TT-BTNMT có hiệu lực từ 21/10/2020.

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan