UBND tỉnh, thành phố được phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng

UBND tỉnh, thành phố được phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng
Lê Hải

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương vừa có hiệu lực đầu tháng 7. Theo đó, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là một hình thức vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương.

 

Để thực hiện việc phát hành trái phiếu, UBND cấp tỉnh phải gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương gồm các nội dung sau đây:

  • Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

  • Nghị quyết của HĐND: Quyết định dự toán ngân sách địa phương và quyết định kế hoạch vay, trả nợ của địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương;

  • Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương hằng năm.

Ngoài phát hành trái phiếu, Chính quyền địa phương còn có thể vay bằng các hình thức sau: Vay lại từ ODA, vay ưu đãi ngoài nước; vay trực tiếp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước; vay từ dữ trự tài chính.

Xem chi tiết tại Nghị định 93/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

700

Văn bản liên quan