VKS chủ động phối hợp với Tòa án rà soát kết quả chuyển bản án

VKS chủ động phối hợp với Tòa án rà soát kết quả chuyển bản án
Hải Thanh

Ngày 17/09/2020, VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn 27/HD-VKSTC hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.

Theo đó, việc phối hợp kiểm sát việc ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án được hướng dẫn như sau:

  • Định kỳ hằng tháng, đơn vị kiểm sát thi hành án hình sự phải rà soát, đối chiếu, lập danh sách về số lượng bản án, quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự đã tiếp nhận. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp đối chiếu, rà soát kết quả chuyển bản án và ra quyết định thi hành án để xác định: Số bản án/số bị án Tòa án đã ra quyết định thi hành án, số bản án/số bị án còn lại chưa ra quyết định thì hành án, trong đó chú ý đến những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại;

  • Căn cứ vào kết quả theo dõi việc tiếp nhận bản án, quyết định đơn vị kiểm sát thi hành án hình sự thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Tòa án cùng cấp ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 11 của Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ban hành ngày 17/09/2020.

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan