VKSNDTC thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự trong Quý IV năm 2020

VKSNDTC thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự trong Quý IV năm 2020
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Cụ thể, tại mục 4 phần II Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1450/QĐ-TTg quy định, VKSNDTC phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và cơ quan có liên quan thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSNDTC, hoàn thành vào Quý IV năm 2020.

Ngoài ra, tại mục 2 phần II Kế hoạch này quy định cũng trong Quý IV năm 2020, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ đối với các văn bản do các cơ quan trung ương ban hành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với văn bản do địa phương ban hành.

Chi tiết nội dung xem tại Quyết định 1450/QĐ-TTg, ban hành ngày 24/9/2020.

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan