VKSTC hướng dẫn kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HN&GĐ năm 2021

VKSTC hướng dẫn kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HN&GĐ năm 2021
Đức Thảo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có Hướng dẫn 07/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020, Kế hoạch 02/KH-VKSTC ngày 05/01/2021; tiếp tục thực hiện phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", Viện kiểm sát nhân dân (Vụ 9) hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  • Nhận thức đúng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của BLDS, BLTTDS 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ tới;

  • Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp;

  • Tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Bộ luật TTDS 2015 tại các VKS địa phương để tổng hợp, tổ chức hội nghị "Sơ kết 05 năm thi hành BLTTDS 2015; giải đáp, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật" trong toàn Ngành.

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 07/HD-VKSTC ban hành ngày 11/01/2021.

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan