Xác định kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương từ 15/8/2021

Xác định kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương từ 15/8/2021
Đức Dũng

Ngày 30/6/2021, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT- BXDThông tư 02/2016/TT-BXD.

Theo đó, bổ sung quy định về kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương như sau:

- Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm và năm đầu kỳ chương trình không vượt quá 50% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán; kinh phí phục vụ cho việc nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm không vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở quy định tại điểm này.

- Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm (trừ năm đầu kỳ chương trình) không vượt quá 20% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán; kinh phí phục vụ cho lập điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm không vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm quy định tại điểm này.

(Lưu ý: Phần in đậm nghiêng là nội dung bổ sung so với quy định hiện hành).

Chi tiết xem tại Thông tư 07/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/08/2021.

Gởi câu hỏi

1