Xác định mức phí bảo hiểm thuần của xe cơ giới

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 50/2017/TT-BTC quy định chi tiết Nghị định 73/2016/NĐ-CP về hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm (BH).

 

Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mức phí BH thuần do Bộ Tài chính công bố đối với các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH xe cơ giới để xác định phí BH. Cụ thể:

 • Mức phí BH thuần là mức phí đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với bên mua BH, tương ứng với điều kiện và trách nhiệm BH cơ bản của doanh nghiệp BH phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài; được xác định trên số liệu thống kê của doanh nghiệp BH .
 • Mức phí BH thuần chưa bao gồm các chi phí sau:
  • Các khoản thuế giá trị gia tăng;
  • Khoản đóng góp từ các doanh nghiệp BH phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường BH;
  • Các khoản trích lập bắt buộc theo quy định pháp luật;
  • Chi hoa hồng BH;
  • Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH, chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận dự kiến.

Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

953

Văn bản liên quan